Қаршибаева Улжан ДАВИРОВНА

Каршибаева У.Д.

Улжан Давировна ҚАРШИБОЕВА 

Самарқанд давлат медицина институти

k.uljan70@mail.ru

 ФРАНЦУЗ, НЕМИС ВА ИНГЛИЗ АДАБИЁТИДА РОМАНТИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАМОЙИЛЛЛАРИ

Мақолада француз, немис, инглиз адабиётшунослари, романтизм назариётчилари ва тадқиқотчиларининг романтизмнинг шаклланишига таъсири ва унинг тамойиллари, инсоннинг романтизм руҳи билан суғорилган дунёқараши очиб берилди.

В статье выражены влияние французских, немецких, английских литературоведов, теоретиков романтизма и исследователей на развитие романтизма и его концепции, а также раскрыты взгляды личности душевному миру, впитанные романтизмом.

In article denominated influence French, German, English man of letters, theorist of the romanticism and researchers on development of the romanticism and his(its) concepts, as well as reveal; open glances to personalities emotional world, absorbed by romanticism.

Калит сўзлар: рационализм, романтизм, революцион, консерватив, романтизм эстетикаси, натурфилософия.

Ключевые слова:рационализм, романтизм, революционный, консерватив, эстетикаромантизма, натурфилософия.

Key words: rationalism, romanticism, revolutionary, conservative, aesthetics of the romanticism, nature philosophy.

Инсоннинг романтизм руҳи билан суғорилган дунёқараши, романтик характери совуққон рационализм мулоҳазакорлигидан фарқланувчи ўзгача улуғворлик, олижаноблик, эзгу-ҳиммат, виждон тушунчалари билан чамбарчас боғлиқ; баъзида реал ҳаётдан узоқлашган, баъзида эса ортиқча завқ-шавққа ёки чексиз қайғуга тўлган бўлиши мумкин. Лекин у ҳамиша қандайдир бир маънавий, ахлоқий идеалга интилувчан ҳаракатдир. Хуллас, романтизм – бу орзу-умид, эстетик идеал, теран фикр, жўшқин эҳтирос, кураш ва ёвузларга қарши исён демакдир.

Кейинги вақтларда адабиётшунослар орасида романтизм асарларининг асл матнлари, сюжети, поэтикаси, мотивларини таҳлил қилиш асосида романтизмни революцион ва реакцион деб, ажратишга қарши романтик санъаткорларни оқ ва қорага ажратишнинг зарарлари ҳақида фикрлар пайдо бўлди. А. Михайлов “Немис романтизми эстетикаси” тўпламига муқаддимасида бундай ёзади:

“Романтизм ҳақида кўп бахслар бўлган ва яна бўлади. Лекин ҳозир бу соҳада фанимиз эришган энг катта муваффақият – романтикларни юзаки, ибтидоий(вулгар) социологизм асосида ”реакцион” ва “революцион” романтиклар деб бир-бирига қарама-қарши қўйишдан иборат назариядан воз кечгани бўлди. Адабиётшунос И.Тертерян “Романтизм яхлит ҳодиса” мақоласида айтганидай, “Консерватив, реакцион (ёки юмшатиб айтганда пассив) дейилган романтиклар кўпинча, давр(эпоха) зиддиятларини англашда, санъатнинг келгуси тараққиёт йўлларини башорат қилишда (Новалис, Хофман) революцион романтикларга нисбатан теранроқ, нозикроқ фикрлар, баъзилари (Вордсварт, Клейст) ўз асарлари билан адабиётда чинакам инқилоб ясаган эдилар”[11, 26–27].

Англия романтиклари, лейкистлар(кўл ва дарё куйчилари С.Кольриж, Р.Саути), француз романтиклари (Ф.Шатобриан, Ш.Нодье, Жермена де Сталь, Альфред де Мюссе, Александр Дюма, Эжен Сю) ижодида ҳам инсонпарварлик ғо