Қаҳҳор ЙЎЛЧИЕВ

Қаҳҳор ЙЎЛЧИЕВ катта илмий ходим-тадқиқотчи Фарғона давлат университети  УЧЛИК КОМПАРАТИВИЗМ ОБЪЕКТИДА Мақолада ХХ аср иккинчи ярмидан бошлаб, ўзбек, тува, бурят, немис халқлари шеъриятида кенг қўлланилган учлик кичик лирик жанри таҳлил қилинади. Учликнинг турли халқлар томонидан уччаноқ, ожук д... Read more

Камилова Дурдона КОЗИМДЖАНОВНА

Дурдона Козимджановна КАМИЛОВА ДБҚ Олий ҳарбий божхона институти “Давлат ва хорижий тиллар” кафедраси ўқитувчиси durdona8324@mail.ru  ДИСКУРСДА МОРФОЛОГИК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯНИНГ КОГНИТИВ ЖИҲАТДАН ЎЗИГА ХОСЛИГИ Мақолада морфологик репрезентация ходисасини дискурсда когнитив жиҳатдан ўзига хос ху... Read more

Юсупова Шоира БАТИРОВНА

Шоира Батировна ЮСУПОВА доцент филология фанлари номзоди Ўзбекистон миллий университети ИНГЛИЗ ТИЛИДА ПОТЕНЦИАЛ ҲАРАКАТ МАЪНОСИГА ЭГА БЎЛГАН СЎЗ БИРИКМАЛАРИНИНГ РИВОЖИ Ушбу мақолада инглиз тилидаги потенциал ҳаракатни англатувчи феълли бирикмаларнинг ривожланиш хусусиятлари ёритилган. Қадимг... Read more

Қурбонов Пўлатжон НУРИЛЛАЕВИЧ

Пўлатжон Нуриллаевич ҚУРБОНОВ ўқитувчи Информатика ва Ахборот технологиялари Ўзбекистон Давлат Жаҳон тиллари Университети Qurbonov.P@gmail.com  МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ. ЗАМОНАВИЙ МУЛЬТМЕДИА ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Ушбу мақолада, таълим жараёнинг узлуксизлигин... Read more

Хамроева Феруза САЙФУЛЛАЕВНА

 Феруза Сайфуллаевна ХАМРОЕВА ЎзДЖТУ ҳузуридаги Чет тилларни ўқитишнинг инновационавий методларини ривожлантириш республика илмий-амалий Маркази кичик илмий ходими feruzakhamraeva86@gmail.com ХАЛҚАРО ТУРИЗМ ВА МАДАНИЯТЛАРАРО АЛОҚАДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИНГ ЎРНИ Ушбу мақолада халқаро туризм ва ма... Read more

Нормуродова Нозлия ЗАРИЛОВНА

Нозлия Зариловна НОРМУРОДОВА доцент кандидат филологических наук Республиканский научно-практический центр  развития инновационных методик обучения иностранным языкам nozliya@mail.ru ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ В СВЕТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА Мазкур мақолада тадқиқ қил... Read more

Ergasheva Guli ISMOIL qizi

[FLV:http://conference.fledu.uz/video/1-sh/Guli_Ergasheva.flv]  Guli Ismoil qizi ERGASHEVA Uzbek State University of World Languages  PROCESS OF TRANSTERMINOLOGIZATION IN GENDER TERM SYSTEM Мақола замонавий тилшунослик терминология масалаларига бағишланган. Хусусан, гендерга оид андроцентризм те... Read more

Фарход ЮЛДАШЕВ

Фарход ЮЛДАШЕВ ўқитувчи Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети uzdjtu_farhod@mail.ru  ЎЗБЕК МИЛЛАТИДА НАРСА ВА ҲОДИСАЛАРНИ НОМЛАШНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ Мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги киноя услубий воситасининг лингвомаданий таҳлилини амалга оширишга ҳаракат қилинган.... Read more

Омoнов Пўлат ХАБИТОВИЧ

Пўлат Хабитович ОМОНОВ  катта ўқитувчи инглиз тили иккинчи факультети декани Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ТАЛАБА ЛИНГВО-МАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ Талабаларнинг коммуникатив кўникмалари уларнинг лингво-маданий компетенцияларини шакллантириш ва ри... Read more

Тажибаев Ғайратжон ШОВДОРОВИЧ

[FLV:http://conference.fledu.uz/video/3-sh/Gayratjon_%20Tajibayev_3.flv]  Ғайратжон Шовдорович ТАЖИБАЕВ катта илмий ходим-изланувчи Наманган давлат университети norin_1976@mail.ru БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА НУТҚ НАМУНАЛАРИНИ ЎҚИТИШ... Read more