Ашурхон МАТКАРИМОВА

Ашурхон МАТКАРИМОВА катта ўқитувчи З. М. Бобур номидаги  Андижон давлат университети sanam_2004@mail.ru  ИНСОН ШАХСИНИ ШАРАФЛОВЧИ ЛЕКСИК-МОРФОЛОГИК ВОСИТАЛАРНИНГ ПРАГМАТИК ВА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ    Мақолада турли тизимли тилларга хос бўлган инсон шахсини шарафловчи лексик... Read more

Илҳом Облоқулович ЗИЯДУЛЛАЕВ

Илҳом Облоқулович ЗИЯДУЛЛАЕВ катта илмий-ходим изланувчи Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети deutsch_ilhom@mail.ru  ГАПЛАРДА ФЕЪЛ ВАЛЕНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ФАРҚЛАНИШИ (немис тилидаги sagen ва sprechen феъллари мисолида) Ушбу мақолада ҳозирги немис тилида нутқ феълларининг семантик... Read more

Умида САФАРОВА

Умида САФАРОВА старший научный сотрудник-соискатель СамГИИЯ КОНТАМИНАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА Мазкур мақолада француз тили фразеологик бирликларининг контаминация қилиниши ва уларнинг бадиий матнда юмористик вазият яратиш хусусиятлари баён қи... Read more

Камилова Дурдона КОЗИМДЖАНОВНА

Дурдона Козимджановна КАМИЛОВА ДБҚ Олий ҳарбий божхона институти “Давлат ва хорижий тиллар” кафедраси ўқитувчиси durdona8324@mail.ru  ДИСКУРСДА МОРФОЛОГИК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯНИНГ КОГНИТИВ ЖИҲАТДАН ЎЗИГА ХОСЛИГИ Мақолада морфологик репрезентация ходисасини дискурсда когнитив жиҳатдан ўзига хос ху... Read more

Юсупова Шоира БАТИРОВНА

Шоира Батировна ЮСУПОВА доцент филология фанлари номзоди Ўзбекистон миллий университети ИНГЛИЗ ТИЛИДА ПОТЕНЦИАЛ ҲАРАКАТ МАЪНОСИГА ЭГА БЎЛГАН СЎЗ БИРИКМАЛАРИНИНГ РИВОЖИ Ушбу мақолада инглиз тилидаги потенциал ҳаракатни англатувчи феълли бирикмаларнинг ривожланиш хусусиятлари ёритилган. Қадимг... Read more

Нормуродова Нозлия ЗАРИЛОВНА

Нозлия Зариловна НОРМУРОДОВА доцент кандидат филологических наук Республиканский научно-практический центр  развития инновационных методик обучения иностранным языкам nozliya@mail.ru ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ В СВЕТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА Мазкур мақолада тадқиқ қил... Read more

Ergasheva Guli ISMOIL qizi

[FLV:http://conference.fledu.uz/video/1-sh/Guli_Ergasheva.flv]  Guli Ismoil qizi ERGASHEVA Uzbek State University of World Languages  PROCESS OF TRANSTERMINOLOGIZATION IN GENDER TERM SYSTEM Мақола замонавий тилшунослик терминология масалаларига бағишланган. Хусусан, гендерга оид андроцентризм те... Read more

Фарход ЮЛДАШЕВ

Фарход ЮЛДАШЕВ ўқитувчи Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети uzdjtu_farhod@mail.ru  ЎЗБЕК МИЛЛАТИДА НАРСА ВА ҲОДИСАЛАРНИ НОМЛАШНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ Мақолада инглиз ва ўзбек тилларидаги киноя услубий воситасининг лингвомаданий таҳлилини амалга оширишга ҳаракат қилинган.... Read more

Исамова Пакиза ШАМСИЕВНА

Пакиза Шамсиевна ИСАМОВА  доцент кафедры "Педагогика и психология" Узбекский государственный университет мировых языков СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ МИКРОСИСТЕМЫ ГЛАГОЛОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Мақолада кўчма феълларни лексик микротизимининг қонунийлик тизими ва амалга ошиш қоидалари ўрган... Read more

Барнохон ҚЎШОҚОВА

Барнохон ҚЎШОҚОВА ЎзДЖТУ инглиз тили стилистикаси кафедраси ўқитувчиcи bkushacova@bk.ru  ТИЛ ИЖТИМОИЙ ОМИЛЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ Мақолада тил ижтимоий омиллари ва уларнинг жамиятда ҳаракатланиши ҳақида сўз боради. Тилнинг бойиши ва ривожланишида жамиятнинг роли салмоқли даража... Read more