Хамроева Феруза САЙФУЛЛАЕВНА

 Феруза Сайфуллаевна ХАМРОЕВА ЎзДЖТУ ҳузуридаги Чет тилларни ўқитишнинг инновационавий методларини ривожлантириш республика илмий-амалий Маркази кичик илмий ходими feruzakhamraeva86@gmail.com ХАЛҚАРО ТУРИЗМ ВА МАДАНИЯТЛАРАРО АЛОҚАДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИНГ ЎРНИ Ушбу мақолада халқаро туризм ва ма... Read more

Muratova Elmira DENISOVNA

Elmira Denisovna MURATOVA  Ph.D., Associate Professor  LITERATURE — AN INTEGRAL PART OF FUTURE MASTERS TRAINING Мақолада таълимнинг барча босқичларида адабиётларни ўрганиш зарурияти таҳлил этилади, чунки у бошқа мамлакатларнинг маданияти, анъаналари, ўзлари ўрганаётган тилни яхшироқ билишга унд... Read more

Аминова Дилноза ҲИКМАТИЛЛА қизи

[FLV:http://conference.fledu.uz/video/Dilnoza_hikmatilla_qizi.flv] Аминова Дилноза ҲИКМАТИЛЛА қизи доцент сиёсий фанлар номзоди Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети  ГЛОБАЛ АХБОРИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТ МАСАЛАСИ Ушбу мақолада ҳозирги  ахборот ва коммуникация асрининг тараққиёт тенде... Read more

Сурайё ШАРИПОВА

Сурайё ШАРИПОВА преподаватель кафедры педагогики и психологии Узбекский государственный университет мировых языков ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ Мазкур мақолада олий таълим муассасаси талабалари ўртасида илмий дунёқараш асосида маданий б... Read more

Нигора МАXКАМОВА

Нигора МАXКАМОВА Корреспондент газеты «Правда Востока» студентка факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков ИМИДЖ ВЕДУЩЕГО КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ (НА ПРИМЕРЕ ВЕДУЩЕЙ НОВОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ «АХБОРОТ» ЮЛИИ РОДИМЦЕВОЙ) Ушбу мақолада... Read more

Нодира ХОЛМАҲМЕДОВА

Нодира ХОЛМАҲМЕДОВА ўқитувчи Самарқанд давлат чет тиллар институти  “АРМОН АСИРАСИ” РОМАНИ БАДИИЯТИ   Мақолада Зулфия Қуролбой қизининг “Армон асираси” романи бадиий хусусиятларини таҳлил қилиш орқали ёзувчининг қаҳрамонлар характерини яратишдаги маҳорати, миллий романчиликка киритган янгилиг... Read more

Қаршибаева Улжан ДАВИРОВНА

Улжан Давировна ҚАРШИБОЕВА  Самарқанд давлат медицина институти k.uljan70@mail.ru  ФРАНЦУЗ, НЕМИС ВА ИНГЛИЗ АДАБИЁТИДА РОМАНТИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАМОЙИЛЛЛАРИ Мақолада француз, немис, инглиз адабиётшунослари, романтизм назариётчилари ва тадқиқотчиларининг романтизмнинг шаклланишига таъсири ва уни... Read more

Abduazizova Durdona ABDUZUKHUROVNA

[FLV:http://conference.fledu.uz/video/4-sh/Abduazizova_Durdona_4_2.flv]  Durdona Abdushukurovna ABDUAZIZOVA Ph.D philology Higher military customs Institute jemchujina1970@mail.ru  OPTIMIZATION OF LINGUO-CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGE Мақолада олий ўқув юрти  таълим... Read more

Давронова Шоҳсанам ҒАЙБУЛЛАЕВНА

  Шоҳсанам Ғайбуллоевна ДАВРОНОВА  ф.ф.н., катта илмий ходим-изланувчи Бухоро давлат университети davronova-sh@mail.ru ХАЙРИДДИН БЕГМАТОВНИНГ “ДЕВОНА МАШРАБ” РОМАНИДА АНЪАНА ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН Мақолада Хайриддин Бегматовнинг “Девона Машраб” романи адабий анъана ва ижодий янгилик муаммолари... Read more

Наталья Михайловна ПЕТРУХИНА

[flv:http://conference.fledu.uz/video/4-sh/Natalya_Petruxina_4.flv] Наталья Михайловна ПЕТРУХИНА  к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой Узбекский государственный университет мировых языков  ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ  ПОЛИОБРАЗА «ЮРОДИВОГО» В РАССКАЗЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОЛЗУНКОВ» Мақолада  Ф.М.Достоевский... Read more